search

لایت فرم

این قالب ها به جای فوم در سقف های تیرچه بلوک استفاده میشود و هزینه فوم را حذف میکند
Share

این قالبها دو سایز دارد اکس 46وسانتیمتر66وارتفاع آن25

سانتیمتر است حداقل 50بار قابل استفاده است و ضایعات آن بیست و پنج درصد قیمت اصلی قابل خرید در همه مراکز ضایعات فروشی میباشد

 

این قالبها دو سایز دارد اکس 46وسانتیمتر66وارتفاع آن25

سانتیمتر است حداقل 50بار قابل استفاده است و ضایعات آن بیست و پنج درصد قیمت اصلی قابل خرید در همه مراکز ضایعات فروشی میباشد

 

products.noassociatedproducts
Filters
Sort
display